1. Informacje og贸lne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonuj膮cego pod聽adresem url:聽dochodowy-trener.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: ADAM 艁ATOSZY艃SKI, STARY ADAM脫W 38, 95-070 STARY ADAM脫W NIP: 7252292827
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: dochodowy.trener@gmail.com
 4. Operator jest Administratorem Twoich聽danych osobowych w聽odniesieniu do聽danych podanych dobrowolnie w聽Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w聽nast臋puj膮cych celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie rozm贸w typu chat online
  • Realizacja zam贸wionych us艂ug
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o聽u偶ytkownikach i聽ich zachowaniu w聽nast臋puj膮cy spos贸b:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w聽formularzach dane, kt贸re zostaj膮 wprowadzone do聽system贸w Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w聽urz膮dzeniach ko艅cowych plik贸w cookie (tzw. 鈥瀋iasteczka鈥).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez聽Operatora

 1. Miejsca logowania i聽wprowadzania danych osobowych s膮 chronione w聽warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzi臋ki temu dane osobowe i聽dane logowania, wprowadzone na聽stronie, zostaj膮 zaszyfrowane w聽komputerze u偶ytkownika i聽mog膮 by膰 odczytane jedynie na聽docelowym serwerze.
 2. Has艂a u偶ytkownik贸w s膮 przechowywane w聽postaci hashowanej. Funkcja hashuj膮ca dzia艂a jednokierunkowo 鈥 nie聽jest mo偶liwe odwr贸cenie jej dzia艂ania, co stanowi obecnie wsp贸艂czesny standard w聽zakresie przechowywania hase艂 u偶ytkownik贸w.
 3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez聽Operatora do聽przetwarzania danych osobowych, co w聽szczeg贸lno艣ci oznacza regularne aktualizacje komponent贸w programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na聽serwera operatora: Cyber Folks

4. Twoje聽prawa i聽dodatkowe informacje o聽sposobie wykorzystania danych

 1. W聽niekt贸rych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywa膰 Twoje聽dane osobowe innym odbiorcom, je艣li b臋dzie to聽niezb臋dne do聽wykonania zawartej z聽Tob膮 umowy lub do聽zrealizowania obowi膮zk贸w ci膮偶膮cych na聽Administratorze. Dotyczy to聽takich grup odbiorc贸w:
  • operatorzy p艂atno艣ci
 2. Twoje聽dane osobowe przetwarzane przez聽Administratora nie聽d艂u偶ej, ni偶 jest to聽konieczne do聽wykonania zwi膮zanych z聽nimi czynno艣ci okre艣lonych osobnymi przepisami (np.聽o聽prowadzeniu rachunkowo艣ci). W聽odniesieniu do聽danych marketingowych dane nie聽b臋d膮 przetwarzane d艂u偶ej ni偶 przez聽3 lata.
 3. Przys艂uguje Ci prawo 偶膮dania od聽Administratora:
  • dost臋pu do聽danych osobowych Ciebie dotycz膮cych,
  • ich sprostowania,
  • usuni臋cia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz聽przenoszenia danych.
 4. Przys艂uguje Ci prawo do聽z艂o偶enia sprzeciwu w聽zakresie przetwarzania wskazanego w聽pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w聽celu wykonania prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez聽Administratora, w聽tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie聽b臋dzie mog艂o by膰 wykonane w聽przypadku istnienia wa偶nych prawnie uzasadnionych podstaw do聽przetwarzania, nadrz臋dnych wobec Ciebie interes贸w, praw i聽wolno艣ci, w聽szczeg贸lno艣ci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅.
 5. Na聽dzia艂ania Administratora przys艂uguje skarga do聽Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, ul.聽Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz聽niezb臋dne do聽obs艂ugi Serwisu.
 7. W聽stosunku do聽Ciebie mog膮 by膰 podejmowane czynno艣ci polegaj膮ce na聽zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w聽tym profilowaniu w聽celu 艣wiadczenia us艂ug w聽ramach zawartej umowy oraz聽w聽celu prowadzenia przez聽Administratora marketingu bezpo艣redniego.
 8. Dane osobowe nie聽s膮 przekazywane od聽kraj贸w trzecich w聽rozumieniu przepis贸w o聽ochronie danych osobowych. Oznacza to, 偶e聽nie聽przesy艂amy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w聽formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez聽u偶ytkownika, w聽tym dane osobowe, o聽ile zostan膮 one podane.
 2. Serwis mo偶e zapisa膰 informacje o聽parametrach po艂膮czenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w聽niekt贸rych wypadkach, mo偶e zapisa膰 informacj臋 u艂atwiaj膮c膮 powi膮zanie danych w聽formularzu z聽adresem e-mail u偶ytkownika wype艂niaj膮cego formularz. W聽takim wypadku adres e-mail u偶ytkownika pojawia si臋 wewn膮trz adresu url strony zawieraj膮cej formularz.
 4. Dane podane w聽formularzu s膮 przetwarzane w聽celu wynikaj膮cym z聽funkcji konkretnego formularza, np.聽w聽celu dokonania procesu obs艂ugi zg艂oszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji us艂ug itp. Ka偶dorazowo kontekst i聽opis formularza w聽czytelny spos贸b informuje, do聽czego on s艂u偶y.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu u偶ytkownik贸w w聽serwisie mog膮 podlega膰 logowaniu. Dane te s膮 wykorzystywane w聽celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analiz臋 statystyczn膮 ruchu na聽stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z聽siedzib膮 w聽USA). Operator nie聽przekazuje do聽operatora tej聽us艂ugi danych osobowych, a聽jedynie zanonimizowane informacje. Us艂uga bazuje na聽wykorzystaniu ciasteczek w聽urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika. W聽zakresie informacji o聽preferencjach u偶ytkownika gromadzonych przez聽sie膰 reklamow膮 Google u偶ytkownik mo偶e przegl膮da膰 i聽edytowa膰 informacje wynikaj膮ce z聽plik贸w cookies przy pomocy narz臋dzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o聽plikach cookies

 1. Serwis korzysta z聽plik贸w cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. 鈥瀋iasteczka鈥) stanowi膮 dane informatyczne, w聽szczeg贸lno艣ci pliki tekstowe, kt贸re przechowywane s膮 w聽urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu i聽przeznaczone s膮 do聽korzystania ze聽stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej, z聽kt贸rej聽pochodz膮, czas przechowywania ich na聽urz膮dzeniu ko艅cowym oraz聽unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczaj膮cym na聽urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu pliki cookies oraz聽uzyskuj膮cym do聽nich dost臋p jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane s膮 w聽nast臋puj膮cych celach:
  1. utrzymanie sesji u偶ytkownika Serwisu (po聽zalogowaniu), dzi臋ki kt贸rej聽u偶ytkownik nie聽musi na聽ka偶dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa膰 loginu i聽has艂a;
  2. realizacji cel贸w okre艣lonych powy偶ej w聽cz臋艣ci 鈥濱stotne techniki marketingowe鈥;
 5. W聽ramach Serwisu stosowane s膮 dwa zasadnicze rodzaje plik贸w cookies: 鈥瀞esyjne鈥 (session cookies) oraz聽鈥瀞ta艂e鈥 (persistent cookies). Cookies 鈥瀞esyjne鈥 s膮 plikami tymczasowymi, kt贸re przechowywane s膮 w聽urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika do聽czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy艂膮czenia oprogramowania (przegl膮darki internetowej). 鈥濻ta艂e鈥 pliki cookies przechowywane s膮 w聽urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika przez聽czas okre艣lony w聽parametrach plik贸w cookies lub do聽czasu ich usuni臋cia przez聽U偶ytkownika.
 6. Oprogramowanie do聽przegl膮dania stron internetowych (przegl膮darka internetowa) zazwyczaj domy艣lnie dopuszcza przechowywanie plik贸w cookies w聽urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika. U偶ytkownicy Serwisu mog膮 dokona膰 zmiany ustawie艅 w聽tym zakresie.聽Przegl膮darka internetowa umo偶liwia usuni臋cie plik贸w cookies. Mo偶liwe jest tak偶e automatyczne blokowanie plik贸w cookies Szczeg贸艂owe informacje na聽ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegl膮darki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plik贸w cookies mog膮 wp艂yn膮膰 na聽niekt贸re funkcjonalno艣ci dost臋pne na聽stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w聽urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika Serwisu wykorzystywane mog膮 by膰 r贸wnie偶 przez聽wsp贸艂pracuj膮ce z聽operatorem Serwisu podmioty, w聽szczeg贸lno艣ci dotyczy to聽firm: Google (Google Inc. z聽siedzib膮 w聽USA), Facebook (Facebook Inc. z聽siedzib膮 w聽USA), Twitter (Twitter Inc. z聽siedzib膮 w聽USA).

9. Zarz膮dzanie plikami cookies 鈥 jak w聽praktyce wyra偶a膰 i聽cofa膰 zgod臋?

 1. Je艣li u偶ytkownik nie聽chce otrzymywa膰 plik贸w cookies, mo偶e zmieni膰 ustawienia przegl膮darki. Zastrzegamy, 偶e聽wy艂膮czenie obs艂ugi plik贸w cookies niezb臋dnych dla proces贸w uwierzytelniania, bezpiecze艅stwa, utrzymania preferencji u偶ytkownika mo偶e utrudni膰,聽a聽w聽skrajnych przypadkach mo偶e uniemo偶liwi膰 korzystanie ze聽stron www
 2. W聽celu zarz膮dzania ustawienia cookies wybierz z聽listy poni偶ej przegl膮dark臋 internetow膮, kt贸rej聽u偶ywasz i聽post臋puj zgodnie z聽instrukcjami:

  Urz膮dzenia mobilne: